Trình khởi chạy Android tốt nhất hàng đầu 10

# 1 - Trình khởi chạy Nova

# 2 - Trình khởi chạy Google Hiện hành

# 3 - Trình khởi chạy GO

# 4 - Trình khởi chạy Apex

# 5 - Trình khởi chạy ZenUI

# 6 - Trình khởi chạy Apus

# 7 - Trình khởi chạy Yandex

# 8 - Trình khởi chạy Hola

# 9 - Trình khởi chạy đơn

# 10 - Trình khởi chạy Microsoft