Top ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí tốt nhất

# 1 - WhatsApp

# 2 - Facebook Messenger

# 3 - Viber

# 4 - Skype

# 5 - LINE

# 6 - IMO

# 7 - WeChat

# 8 - Telegram

# 9 - KakaoTalk

# 10 - Google Duo