DMCA

Chính sách Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA)

AppsApk.com ('AppsApk') là Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến theo Tiêu đề II của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, 17 USC Phần 512 ('DMCA'). Chúng tôi cung cấp cho chủ sở hữu bản quyền hợp pháp khả năng tự xuất bản trên internet bằng cách tải lên, lưu trữ và hiển thị các phương tiện khác nhau sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng vi phạm bản quyền và sẽ bảo vệ mạnh mẽ quyền của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung xuất hiện trên trang web AppsApk.com ('Trang web') và bạn không cho phép sử dụng nội dung, bạn phải thông báo bằng văn bản cho AppsApk để chúng tôi xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm và lấy hoạt động.

I. ĐẠI LÝ THIẾT KẾ

Đại lý được chỉ định của AppsApk để nhận thông báo về vi phạm bị cáo buộc theo DMCA là: Người nhận: Đại lý Bản quyền Liên hệ Khi nhận được thông báo chính xác về vi phạm được yêu cầu, AppsApk sẽ thực hiện theo các quy trình được nêu trong tài liệu này và trong DMCA.

II. HOÀN THÀNH THỦ TỤC THÔNG BÁO CHO CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN

Các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn: Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến duy nhất được bảo vệ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó. Nhận dạng tài liệu bị tuyên bố là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động xâm phạm và sẽ bị xóa hoặc truy cập vào tài liệu bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty xác định vị trí của tài liệu. Thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể liên hệ. Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến sự chậm trễ của quá trình xử lý hoặc thông báo DCMA. Cũng xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, 17 USC 512 (f), bất kỳ ai cố ý xuyên tạc về mặt vật chất rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

III. Ứng dụngApk RESPONSE

AppsApk sẽ tuân theo các quy trình được cung cấp trong DCMA, trong đó quy định thông báo và quy trình gỡ xuống, tùy thuộc vào quyền của người dùng để gửi thông báo phản đối yêu cầu sử dụng hợp pháp các tác phẩm bị vô hiệu hóa. Dự kiến ​​tất cả người dùng của bất kỳ phần nào của Trang web sẽ tuân thủ luật bản quyền hiện hành. Tuy nhiên, nếu AppsApk nhận được thông báo chính xác về vi phạm bản quyền đã khiếu nại, nó sẽ phản hồi nhanh chóng bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm, miễn là tất cả các khiếu nại đó đã được điều tra và xác định được áp dụng bởi AppsApk theo quyết định riêng và tuyệt đối của AppsApk. AppsApk sẽ tuân thủ các quy định phù hợp của DMCA trong trường hợp nhận được thông báo phản đối.

IV. THÔNG BÁO QUỐC GIA

Theo Thỏa thuận điều khoản dịch vụ mà tất cả người dùng AppsApk.com đồng ý trước khi sử dụng AppsApk.com, tất cả người dùng được yêu cầu chỉ sử dụng các tác phẩm sáng tạo được mua hợp pháp làm nội dung trang web và quyền truy cập của người dùng có thể bị vô hiệu hóa khi nhận được thông báo rằng tài liệu vi phạm đã được gửi. AppsApk cũng tôn trọng lợi ích hợp pháp của người dùng trong việc sử dụng hợp pháp nội dung phương tiện, được phép đưa ra phản hồi cho các khiếu nại vi phạm và khôi phục kịp thời quyền truy cập vào nội dung đã bị vô hiệu hóa do khiếu nại bản quyền. Để viết thông báo phản đối thích hợp, vui lòng cung cấp các thông tin sau:

Trạng thái truy cập vào nội dung của bạn đã bị vô hiệu hóa do hoạt động của thông báo và thủ tục gỡ xuống.

Xác định tài liệu đã bị xóa và chỉ định URL của nó trước khi xóa.

Tiểu bang, chịu hình phạt khai man:

Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.

Rằng bạn tin chắc rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu.

Việc bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Quận Liên bang đối với khu vực tư pháp nơi có địa chỉ.

Để thực hiện các quyền DMCA của bạn, bạn phải gửi thông báo phản đối của mình đến đại lý được chỉ định cho AppsApk, có thông tin liên hệ là:
Người nhận: Đại lý bản quyền
Email: liên hệ [tại] appsapk.com (thay thế [tại] bằng @)

V. SỬA CHỮA

Trong các trường hợp thích hợp, AppsApk có thể, theo quyết định của mình, chấm dứt ủy quyền của người dùng hệ thống hoặc mạng của họ là những người vi phạm nhiều lần.

VI. KHAI THÁC CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

Chính sách của AppsApk là phù hợp và không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn mà nó xác định là hợp lý trong các trường hợp, nghĩa là các biện pháp kỹ thuật được sử dụng bởi chủ sở hữu bản quyền để xác định hoặc bảo vệ các tác phẩm có bản quyền.