Ứng dụng Android tốt nhất 10

# 1 - WhatsApp

# 2 - Trình duyệt web UC

# 3 - Facebook

# 4 - Facebook Messenger

# 5 - Twitter

# 6 - Instagram

# 7 - Chia sẻ

# 8 - Google Maps

# 9 - Google Dịch

# 10 - Trình phát MX